EN

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Physicum: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Physicum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75229374;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Physicum en de cliënt;

c. cliënt: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Physicum;

d. training: de (personal) trainingssessie die door Physicum wordt verzorgd;

e. personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Physicum de training geeft.

Artikel 2. Algemeen

2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Physicum en de cliënt.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Physicum vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Physicum en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Physicum en het lid.

2.6 Physicum is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Physicum zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien de cliënt een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De mondelinge opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Physicum te zijn ontvangen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van Physicum binden Physicum niet.

3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt mondeling tot stand.

4.2. Elke overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Physicum worden overgedragen.

4.3. In het geval van minderjarigheid is een handtekening of mondelinge verklaring van een ouder of voogd vereist.

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

5.1. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden voor iedere cliënt, ongeacht welke overeenkomst is aangegaan:

a. De sessies moeten binnen de looptijd van 3, 6 of 12 maanden opgemaakt worden.

b. In overleg kan bij ziekte/blessures/vakantie de looptijd opgeschoven worden. Dit is altijd ter beoordeling van Physicum en zal per individuele situatie bepaald worden.

c. Er kan maximaal 1 sessie per week ingehaald worden.

d. Annuleren kan tot 24 uur van te voren, de sessie kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.

e. Sessies die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de cliënt.

f. Bij duo-trainingen wordt er geen restitutie verleend voor de personen die niet aanwezig kunnen zijn.

5.2. Annulering kan op de volgende wijzen geschieden:

a. Middels een telefoongesprek;

b. Via een SMS bericht;

c. Via een Whatsapp bericht;

d. Via e-mail aan info@physicum.nl.

Artikel 6. Annulering van een training door Physicum

6.1. Bij vakantie of ziekte van de personal trainer zoeken wij naar vervanging. Indien de voorkeur betreft, schuiven de trainingen op. In het geval dat de cliënt een pakket van 3, 6 of 12 maanden afneemt, wordt de looptijd van het pakket verlengd met de tijd dat de personal trainer op vakantie of ziek is.

6.2. Is de personal trainer ziek, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, SMS bericht, e-mail of Whatsapp bericht in kennis gesteld.

6.3 Bij sprake van overmacht (bijv. wegens overheidsmaatregelen) is Physicum op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van afspraken.

6.4 Indien Physicum wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Physicum niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde sessies zullen worden gerestitueerd.

6.5 Het lid begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 7. Openingstijden en Feestdagen

7.1. Physicum is normaliter het hele jaar geopend met uitzondering van een aantal feestdagen. Op de overige door de overheid officieel erkende feestdagen, evenals op niet officieel erkende feestdagen en gedurende de schoolvakanties van de basisscholen kunnen openingstijden en lesroosters gewijzigd worden.

7.2. Trainingen die normaliter op een van de dagen genoemd in artikel 7.1 zouden plaatsvinden kunnen ingehaald of doorgeschoven worden.   

7.3 Physicum is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemene, erkende feestdagen en/of schoolvakanties.

7.4 Physicum is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de locatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Physicum is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Physicum garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de cliënt.

8.2. Physicum bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 9. Verplichtingen van de cliënt

9.1. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Physicum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

9.2. De gegevens en informatie die de cliënt aan Physicum verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

9.3. De cliënt dient zich te onthouden van gedragingen welke het Physicum onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

9.4. De cliënt is gehouden Physicum onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

9.5. Tijdens de training dient de cliënt geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.

9.6. De cliënt is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van Physicum op te volgen.

9.7. De cliënt dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan Physicum.

9.8. De cliënt verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen en de instructies van Physicum op te volgen. Indien de cliënt hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.

9.9. De cliënt dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

9.10. Indien de cliënt zich niet geschikt acht voor de training, dan dient de cliënt dat direct aan Physicum te melden.

9.11. De cliënt is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Physicum.

9.12. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.

9.13. Als de cliënt zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Physicum bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Physicum op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 10. Facturatie en betaling

10.1. Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.

10.2. Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de cliënt uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.

10.3. Physicum dient de betaling te hebben ontvangen voor de betalingstermijn op de factuur is verlopen. Dit zal in de meeste gevallen een betalingstermijn van 2 weken zijn.

10.4. Indien de cliënt het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Physicum het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is ontvangen.

10.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van het lid.

10.6. Iedere betaling door de cliënt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de cliënt tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

10.7 De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie. De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

10.8 De vermelde bedragen op de tarievenlijst en offertes zijn inclusief BTW. Physicum is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

10.9 Physicum houdt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te wijzigen.

10.10 Het lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Physicum, ook in gevallen waarin het geld door een derde partij wordt voldaan.

10.11 De betaling verloopt via overschrijving of automatische incasso. Het lid ontvangt elke eerste week van de maand een factuur per e-mail of via Trainin.

Na elke behandeling fysiotherapie ontvangt de cliënt een factuur per e-mail welke kan worden betaald door middel van overschrijving of iDEAL betaling.

Artikel 11. Ontbinding en opschorting

11.1. Physicum is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

11.2. Voorts is Physicum bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 De cliënt is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van een maand via info@physicum.nl.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Physicum kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13.2;

b. enige daad of nalatigheid van de cliënt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

12.2. Physicum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Physicum is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De cliënt is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Physicum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door Physicum gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de cliënt.

12.4. De cliënt dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Physicum. Indien de cliënt weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de cliënt verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. Physicum is niet aansprakelijk wanneer cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.

12.5. Physicum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cliënt op het terrein waar de training/behandeling plaatsvindt.

12.6. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van Physicum en aan de kant van de cliënt. Physicum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de cliënt niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.

12.7. Physicum aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de cliënt voor indirecte- of gevolgschade.

12.8. Indien Physicum aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Physicum beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Physicum gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Physicum beperkt tot het bedrag dat de cliënt aan Physicum betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.9 Physicum is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens cliënt verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Physicum is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.

13.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internet storing, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Physicum geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

14.2. Physicum verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

14.3 De fysiotherapeuten hebben het plicht tot zwijgen t.a.v. elke geheim, waarvan hij/zij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij/zij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is te bewaren (art.16 zwijgplicht).

Artikel 15. Privacy

15.1 Physicum verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming Persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

15.2 Physicum verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Physicum en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Physicum.

15.3 Het lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Physicum kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De cliënt kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Physicum.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

16.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen en publicaties ontwikkeld door Physicum blijven bij Physicum berusten.

16.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van Physicum niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

Artikel 17. Klachten en Informatieverplichting

17.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Physicum te worden doorgegeven.

17.2 Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Physicum kosten dient te maken om de nieuwe (persoons-)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de cliënt.

17.3 In geval van klachten met betrekking tot Physicum dient de cliënt zich in eerste instantie te wenden tot zijn/haar hoofdtrainer.

Artikel 18. Huisreglement

18.1 De cliënt is bekend met de door Physicum gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en staan vermeld op de website van Physicum. De cliënt is verplicht deze huisregels na te leven.

18.2 Physicum kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen tussen cliënt en Physicum die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

19.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Wil jij je weer fit en energiek voelen?

Maak nu een afspraak met een van onze professionals.

arrow Volg ons op Instagram